Descripció dels tipus de programes. A que estan destinats.